Register | Login

Hiện nay, giá cả thiết bị điện biến động thường xuyên. 2 nhà phát minh nói là 1 kỹ sư của công ty điện đã đưa cho họ thiết bị đó. Các luật sư bào chữa cho biết họ đang sắp xếp lại các chứng cứ, thông tin về việc di chuyển thiết bị, điều đó có nghĩa là 2 nhà phát minh vô tội bởi vì họ đã được người khác đưa cho thiết bị đó để sử dụng, và người kỹ sư cung cấp thiết bị đó cũng đã công khai việc ấy

Who Voted for this Story


CommentsInstant Approval Social Bookmarking Listhttp://hazirjawab.com/

http://writers.deowatt.com/

http://writers.bookmarkdais.com/

http://writers.bookmarkcore.com/

http://writers.247ebookmark.com/

http://writers.bookmarkheart.com/

http://writers.mixerbookmarker.com/

http://writers.sociablebookmarker.com/

http://writers.onlinesocialbookmarker.com/

http://writers.esocialbookmarker.com/

http://writers.socialbookmark365.com/

http://writers.ebookmarkcenter.com/Instant Approval Social Bookmarking Listhttp://www.bookmarkheart.com/

http://www.mixerbookmarker.com/

http://www.sociablebookmarker.com/

http://www.onlinesocialbookmarker.com/

http://www.esocialbookmarker.com/

http://www.socialbookmark365.com/

http://www.ebookmarkcenter.com/

http://www.bookmarkdais.com/

http://www.bookmarkcore.com/

http://www.247ebookmark.com/

http://business.247ebookmark.com/

http://marketing.247ebookmark.com/

http://application.247ebookmark.com/

http://health.247ebookmark.com/

http://lifestyle.247ebookmark.com/

http://links.bookmarkcore.com/

http://stories.bookmarkcore.com/

http://share.bookmarkcore.com/

http://posts.bookmarkcore.com/

http://updates.bookmarkcore.com/

http://www.deowatt.com/

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.